• אודותינו
 • כתבות מומחים
 • אינדקס מומחים
 • אסיף
 • צור קשר
 • תנאים וכללים

  בס"ד תנאי שימוש - "מעגלים"

  1. כללי אתר מעגלים מרכז ומפעיל קבוצות תמיכה מקוונות לנשים חרדיות. השירותים ניתנים באתר אינטרנט זה (להלן: "השירות" או "האתר") בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמשת" משמעו כל אדם אשר יוצר קשר עם האתר. עצם השימוש באתר ובשרות, בכל כלי שהוא, נחשב כהסכמה מפורשת לתנאי השימוש הללו, גם בהעדר הסכמה מפורשת ובכתב. חברת מעגלים רשאית לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפיכך עליך לשוב ולקראם בכל עת שאת מבקרת באתר. אם אינך מסכימה עם תנאי השימוש המובאים בדף זה, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות שימוש כלשהו באתר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה, אך מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהפך. הגדרות: העמותה - מעגלים קבוצות. האתר - maagalimGroups.com.

  2. השירות חברת מעגלים באמצעות האתר מפעילה קבוצות תמיכה לנשים על ידי מערכת פורומים ומערכת "זום", (להלן: השרות). השרות שלנו מוצע כשירות נלווה והוא אינו תחליף לטיפול נפשי או רפואי או משפטי או מקצועי אחר. בשום מקרה אין לראות בשירותים אלו משום אבחון רפואי, ייעוץ, המלצה, או מתן טיפול. הקבוצות הינן קבוצות תמיכה ולא קבוצות טיפוליות. השרות מוצע לצבור "כמות שהוא" (AS IS). האתר משרת אוכלוסיה פרטית וספציפית, ולכן אינו פתוח לכל פניה. העמותה מרשה לעצמה לברור את המשתמשים על פי הקריטריונים שלה.

  3. אחריות מובהר בזאת כי השימוש באתר ובשרותיו הוא באחריות המשתמשת בלבד. כל פעולה של המשתמשת הנעשית על בסיס מידע או תגובה מהאתר או מהשרות, היא באחריותה המלאה והבלעדית לפעולה ולתוצאותיה. העמותה לא תשא באחריות לגבי טעות או שגיאה בתוכן הקיים באתר. העמותה, לרבות כל האנשים הקשורים עמה, לא ישאו בכל אחריות לעניין כל נזק שעלול להיגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר ו/או בשירות ו/או במידע. המשתמשת מתחייבת לפצות את מי מהנ”ל בגין תביעה משפטית ו/או הוצאה אחרת הנובעות כתוצאה משימוש המשתמשת בשירותי האתר. העמותה, לרבות כל האנשים הקשורים עמה, אינה בוחנת את תוכן המידע, ייתכן וחלו השמטות ו/או טעויות. העמותה אינה אחראית על התכנים המועלים על ידי המשתמשים. לעמותה אין יכולת לפקח בצורה מלאה על כל התכנים, והיא אינה עומדת מאחורי הדברים. ולפיכך היא אינה נושאת בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, גזענות, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים וכל זכויות קניין רוחני כלשהו, ו/או כל טענה אחרת. באחריותה המלאה של המשתמשת לקבל יעוץ או טיפול מקצועי מתאים, מחוץ לשירותי האתר, במידה שהנסיבות מצריכות זאת. אספקת השירותים על ידי העמותה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, העמותה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. העמותה אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו. העמותה אינה אחראית על פעילויות שמארגנות משתמשות (לרבות מנחות), מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי העמותה עצמה. האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. מטבעם השירותים המקוונים תלויים בשירותי תקשורת ואחרים המסופקים ע"י צד שלישי. לפיכך העמותה אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ו/או עיכובים בפלטפורמות השונות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווים ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיו"ב.

  4. בעלות ותפעול, מידע וקניין העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שינוי באתר או בקבוצות, להשהות או לחסום משתמשת, להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי, או כל החלטה אחרת הקשורה לאתר ולשימוש בשרותי האתר, בכל עת, ללא הודעה מראש, ללא נימוק וללא כל אחריות לתוצאות. המידע המוצג באתר הוא בבעלות העמותה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירות כאמור. השימוש באתר הינו באופן אישי ופרטי בלבד. אסור להעביר אישור שימוש באתר לאדם אחר. אסור להעביר מידע מתוך האתר. אין להשתמש בתכנים, להעתיק ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או להוריד ו/או להדפיס ו/או להציג ו/או לפרסם מן המידע בכל אופן וצורה, ללא הסכמה מפורשת מראש בכתב מן העמותה. העמותה, ובכלל זה עובדיה, רשאית למנוע השתתפות של משתמשים בחלק מהשירות או בכולו, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה של נימוק. אסור השימוש בסימני המסחר של העמותה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב. בעצם העלאת תכנים לאתר המשתמשת מצהירה כי כל עוד העמותה פועלת ייעשה שימוש בתכנים, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר. לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור. העמותה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלו גם לצורך יחסי ציבור.

  5. שימוש באתר השימוש באתר הינו לצורך אישי ופרטי בלבד ולא מסחרי. המשתמשת מצהירה כי כל הפרטים אותם רשמה בטופס ההרשמה הינם אישיים, נכונים ומדוייקים, למעט כינוי. על המשתמשת לשמור את הסיסמה האישית לכניסה באופן חסוי ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר. בגמר השימוש יש להקפיד לסגור את האתר ו/או התוכנה. אם באותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפידי על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר. בכל קבוצה יהיו תנאים נוספים הקשורים אל הקבוצה ומחייבים גם כן. יש לתת להם חשיבות ולהשמע להוראות. שימוש בחומר הקיים – החומר הקיים באתר מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. המשתמשת מתחייבת להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן. העלאת תכנים - המשתמשת מתחייבת ומצהירה כי אינה מעבירה, באמצעות האתר או על ידי העמותה, תוכן שאינו ראוי. בכלל זה תוכן כוזב, מטעה, מאיים, בוטה, פוגעני, העלול לפגוע ברגשות הצבור. וכן תוכן בלתי חוקי, הוצאת דיבה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, תועבה, גזענות, או כל תוכן אחר העלול לפגוע באי-מי, או המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט, או המהווה הפרה של חוקים או עידוד התנהגות פלילית. המשתמשת מתחייבת כי התוכן שהיא מעבירה הוא מהימן ומדויק, ללא הפרות זכויות יוצרים וקניין רוחני וללא כוונות מסחריות כלשהן וללא הפרה אחרת של כל דין. המשתמשת מתחייבת כי אינה מעבירה באמצעות האתר תוכן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני. המשתמשת מצהירה כי כל תוכן המתקבל על ידה לפרסום ב"אסיף", הוא חומר אישי שלה ואין בכך משום הפרת זכויות יוצרים. זאת בנוסף לנאמר לעיל אודות אופי התוכן. המשתמשת מתחייבת שלא להעביר לעמותה מידע העלול לפגוע ו/או לשבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים ו/או בקוד המקור של האתר ולא להעלות יישומים או תוכנות העלולות לפגוע או לגרום נזק. אסור להעביר חומר הכולל נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב כל פעולה שהיא בניגוד לחוק המחשבים (התשנ"ה 1995). המשתמשת באתר מתחייבת שלא להעלות כל תוכן העלול להוות הטעיה צרכנית כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981. המשתמשת באתר מתחייבת שלא להעלות לאתר חומר ו/או מסר שעלול להטריד ו/או לפגוע ו/או לגרום נזק למשתמשים אחרים לרבות משלוח הודעות אישיות באמצעות האתר ו/או השירות. במידה והמשתמשת מפרסמת שמות של אנשים ו/או עסקים, הפרסום יהיה רק לאחר שקבלה את רשותם המלאה לפרסום המידע. המשתמשת מצהירה כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידה לעמותה. משתמשת שתנהג בניגוד להתחייבויותיה המפורטות לעיל, הנהלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום, למחוק או למנוע בכל עת שימוש באתר ובשרות ללא הודעה מראש. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות העמותה לפי כל דין. במידה והמשתמשת תפר אחת או יותר מההוראות המפורטות לעיל תדרש המשתמשת לפצות את הנפגע ו/או את העמותה בגין כל נזק / הפסד / אובדן / הוצאה לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרות אלו. וכן המשתמשת מצהירה כי היא מייפה את כוחה של העמותה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליה כל תביעה בנושא. המשתמשת מתחייבת ליידע את הנהלת האתר באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים ו/או פגיעה עצמית ו/או נזק משמעותי למאן דהו ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות אלו ו/או כתוצאה מפעילות משתמשים. המשתמשת מצהירה בזאת כי ידוע לה שהנהלת האתר רשאית לנקוט כנגד משתמשת שתפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת הפרטים לצדדים שלישיים.

  6. פרטיות על מנת לקבל את השירות המוצע באתר יש להירשם עם פרטים אישיים. המשתמשת מצהירה כי הפרטים האישיים שרשמה הינם שלה ואין בהם משום מידע כוזב. עצם הרישום מהווה הסכמה ואישור באופן חד משמעי לאיסוף, שימוש, גילוי ושמירת פרטיה האישיים על ידי העמותה באופן ולמטרות המתוארים במדיניות שלהלן. אם המשתמשת אינה מסכימה לתנאים המפורטים במסמך זה, אין להשתמש באתר על שירותיו בכל צורה שהיא. המידע שאנו אוספים, אופן ומטרות השימוש: "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה. מידע הנמסר על ידי המשתמשת – בעת ההרשמה לשירות, או בעת שליחת הודעות (לרבות דוא"ל ופניות ב"צור קשר"), או בעת תרומה או תשלום, אנו מבקשים מהמשתמשת פרטי התקשרות או תשלום שהם מידע אישי. לא חלה כל חובה חוקית למסור את המידע והמשתמשת מוסרת אותו ביוזמתה ומרצונה. מידע המועבר בעת השימוש באתר או בשירותים - יכול שיצטבר מידע המתקבל ומתועד באופן אוטומטי אודות פרטי המשתמשת, העמותה תשתמש ותשמור את המידע במאגריה. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמשת לכך שהעמותה ו/או צדדים שלישיים יבצעו פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש בשירותים, לרבות הודעות פרטיות, לרבות הקלטות, בין היתר באמצעות מיקומם וקריאתם של קבצי "עוגיות" (cookies – קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה "אלומות רשת"; web beacons – קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה יחודי ואמצעים דומים אחרים; אשר מטרתם בין היתר לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט והתאמת הפרסומות) או התכנים שיוצגו בפני המשתמשת לנושאים שמעניינים אותה. פניות - המשתמשת מסכימה לקבל פניות מהנהלת האתר, או ממשתמשים אחרים, באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או בכל דרך אחרת. המידע הנאסף על ידי העמותה משמש למטרות שלהלן: שרות, שיפור ופיתוח השרות - לספק את המידע ואת השרות שביקשה המשתמשת. לצורך שיפור השירות. פיקוח ובקרה, שמירה על איכות השרות - לצורך בקרה, פיקוח ושמירה על איכות השרות, רמתו ותקינותו. פיקוח המדדים המצטברים של השימוש באתר, פיקוח על ההתנהלות המקצועית והארגונית של הקבוצות. כדי לספק מדדים להנהלה ולמשתמשים. תחזוקה - להפעיל, לתחזק, לתקן, לחזק ולספק את כל המאפיינים והשירותים המצויים באתר. דואר אלקטרוני ו/או מערכת המסרים באתר - ליצירת קשר עם המשתמשת במקרה הצורך. לצורך עדכון בנוגע לשירותים המוצעים על ידי העמותה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת העמותה בקשר. עלוני מידע, עדכונים, הזמנות, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו המשתמשת עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצון המשתמשת להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, היא תוכל לבטל את הסכמתה ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לעמותה. ניתוח - להבין את מגמות השימוש וההעדפות של המשתמשים. לצורך שיפור השירות העמותה רשאית לנתח את המידע הקשור וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי. כמו-כן, העמותה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. אופני שיתוף מידע: העמותה חולקת מידע אישי עם צדדים שלישיים בנסיבות המוגבלות הבאות בלבד: 1. נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי. 2. יש בשימוש באתר משום פגיעה או כוונה לפגוע בחברה, באנשיה או ברכושה. 3. במקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומיידית למשתמשת. 4. במקרים שבהם ניתן למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש. 5. כנדרש על פי החוק. בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת. 6. במקרה של הפרת תנאי האתר. 7. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין העמותה. 8. העמותה נעזרת בצדדים שלישיים לצורך הפעלת שירותים מסוימים, דוגמת "זום", או לצורך ביצוע גביית כספים. שמירת פרטיך לגופים הללו כפופה למדיניותם. העמותה אינה אחראית למידע האישי המוחזק על ידי הצדדים השלישיים האמורים, ו/או לכל דבר הנוגע למידע האישי האמור שאינו בחזקת העמותה.

  7. אבטחת מידע העמותה תנקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמשת, עם זאת העמותה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. העמותה לא מתחייבת כי השרות והאתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע. העמותה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך או לצד שלישי כלשהו במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה.

  8. קישורים לאתרים, מידע מסחרי ופרסומות באתר זה נמצאים קישורים המפנים לאתרים חיצוניים, וכן מידע מסחרי ופרסומות. הללו אינם קשורים לעמותה, ואין העמותה אחראית ו/או מודעת לתוכן החומר הנמצא באתרים אלו, למידע המסחרי והמודעות שיפורסמו באתר. העמותה לא תשא באחריות לנזקי תוכנה או כל הנזקים האחרים הנגרמים משימוש באתרים אלו לרבות שימוש בפרטים אישיים. אין לפרש קישורים אלו כמתן גושפנקא, תמיכה, אישור ו/או המלצה. אין בפרסום המודעות ו/או הקישוריות ע"י בעלי האתר ו/או מנהליו כדי להוות הסכמה לאמור בהם או משום המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן. אם הקישור נמצא לא תקין, או אם המשתמש באתר סבור כי האתר המקושר או הפרסום הינו לא ראוי או אינו מתאים, או בכל פנייה רלוונטית אחרת ניתן לפנות על כך לעמותה.

  9. הדין החל סמכות שיפוט שימוש באתר ו/או בשרות ותנאי שימוש אלו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הקשור לאתר ו/או לשרות תהיה בבית הדין הישר והטוב בעיר ירושלים.

  פניות בנוגע לאתר או לשרות ניתן לכתוב בטופס צור קשר שבאתר או לדוא"ל maagalim4u@gmail.com.

  חלק עליון